Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

mgd
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc vialekkaprzesada lekkaprzesada
mgd
4481 2450
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
mgd
3502 1ee3
Reposted fromretro-girl retro-girl
mgd
8857 a57b
Reposted fromoll oll viagumisiowelove gumisiowelove
mgd
mgd

November 15 2017

mgd
0484 c520
mgd
mgd
mgd
1780 b355 500
2414 57c0 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
9971 8920 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
mgd
Reposted fromtfu tfu viaPokobiecemu Pokobiecemu
mgd
0337 f5c4
mgd
mgd
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
mgd
2229 094b
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPokobiecemu Pokobiecemu
mgd
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPokobiecemu Pokobiecemu
mgd
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaPokobiecemu Pokobiecemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl